Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6359
Title: Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ AIA, Bảo Việt nhân thọ và Fubon năm 2014-2015)
Authors: Phạm, Thị Huyền
Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Truyền thông;Công ty;Bảo hiểm nhân thọ;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa khái niệm, quy trình, phương pháp thực hiện và đánh giá chiến dịch truyền thông trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ; Khảo sát 3 chiến dịch: Chiến dịch “Hành trình cuộc sống” của công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA năm 2014-2015 ; Chiến dịch “Niềm tin thắp sáng tương lai” của công ty Bảo Việt nhân thọ năm 2014-2015 và Chiến dịch “Chắp cánh ước mơ tuổi thơ” của công ty bảo hiểm Nhân thọ Fubon từ năm 2013-2015; Đánh giá, rút ra các bài hoc kinh nghiệm và khuyến nghị với từng công ty nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả các chiến dịch truyền thông về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
Description: 134 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6359
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Pr Pham Thi Huyen.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.