Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6356
Title: Truyền thông tuyển sinh của hệ thống giáo dục FPT
Authors: Nguyễn, Hoàng Thảo
Advisor: Trương, Thị Kiên
Keywords: Truyền thông;Tuyển sinh;FPT
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trình bày, hệ thống hóa lý thuyết cơ bản về truyền thông tuyển sinh; trên cơ sở đó khảo sát, phân tích, đánh giá thành công, hạn chế hoạt động truyền thông tuyển sinh của hệ thống giáo dục FPT; chỉ ra nguyên nhân của những thành công, hạn chế và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông tuyển sinh.
Description: 129 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6356
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN HOÀNG THẢO.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.