Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6353
Title: Nghiên cứu trường hợp "nước mắm nhiễm ASEN" và "Chiến dịch ba ly sữa mỗi ngày" từ góc độ đạo đức nghề nghiệp người làm PR
Authors: Lê, Nhị Hà
Advisor: Đinh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Quan hệ công chúng;Đạo đức nghề nghiệp;Chiến dịch;Truyền thông
Issue Date: 2017
Abstract: Luận văn cung cấp các quan niệm cơ bản của các nhà khoa học, nhà truyền thông và đưa ra những quan niệm cơ bản về đạo đức nghề nghiệp của người thực hành PR, vai trò của đạo đức đối với thực tiễn công việc PR, những yếu tố tác động tới đạo đức nghề PR; Trên cơ sở lý thuyết về đạo đức nghề PR, người nghiên cứu sẽ tiến hành khảo sát, thu thập, xử lý thông tin nhằm đánh giá vấn đề đạo đức của người thực hành PR ở Việt Nam hiện nay qua 2 trường hợp nghiên cứu, phát hiện những vấn đề đặt ra, nguyên nhân và phương hướng giải quyết các vấn đề đó; Dựa trên các vấn đề đặt ra trong quá trình tìm hiểu về đạo đức của người thực hành PR hiện nay tại Việt Nam, đưa ra một số khuyến nghị.
Description: 156 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6353
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le nhi ha.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.