Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6346
Title: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Đường Trang
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Lãnh đạo;Bộ Công an;Đảng bộ;Tổng Cục cảnh sát
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn luận giải rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Đánh giá đúng thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an hiện nay, làm rõ các nguyên nhân và nêu một số kinh nghiệm; Xác định phương hướng, đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an trong thời gian tới.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6346
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG TRANG.pdf827.84 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.