Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6341
Title: Hoạt động quảng bá nghệ thuật đỉnh cao Việt Nam của Nhà hát Lớn Hà Nội (Khảo sát từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017)
Authors: Đinh, Băng Châu
Advisor: Phạm, Minh Sơn
Keywords: Quảng bá;Nghệ thuật;Nhà hát lớn;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng hoạt động quảng bá nghệ thuật đỉnh cao Việt Nam của Nhà hát lớn Hà Nội, khảo sát các chương trình nghệ thuật biểu diễn từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quảng bá các giá trị văn hoá Việt Nam nói chung và các chương trình nghệ thuật đỉnh cao Việt Nam của Nhà hát lớn Hà Nội nói riêng.
Description: 116 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6341
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Dinh Bang Chau.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.