Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6340
Title: Truyền thông tích hợp trong doanh nghiệp thương mại điện tử ở Việt Nam
Authors: Cao, Thùy Trang
Advisor: Trần, Thị Hằng
Keywords: Truyền thông tích hợp;Doanh nghiệp;Thương mại điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, khẳng định tầm quan trọng của các hoạt động TTTH trong việc quảng bá hình ảnh và phát triển thƣơng hiệu của các doanh nghiệp TMĐT; Đánh giá hoạt động TTTH đƣợc thực hiện bởi các doanh nghiệp TMĐT được chọn để khảo sát bao gồm Lazada, Tiki và Adayroi; rút ra các ưu điểm và nhược điểm TTTH đƣợc sử dụng bởi các doanh nghiệp được chọn để khảo sát; hiệu quả của hoạt động TTTH so với truyền thông thực hiện bởi các phương pháp và công cụ khác, đem lại hiệu quả kinh doanh và phát triển hình ảnh cho các doanh nghiệp TMĐT; Đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả các hoạt động TTTH mà các doanh nghiệp TMĐT cần quan tâm
Description: 142 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6340
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Cao Thuy Trang.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.