Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/634
Title: Giáo dục văn hóa chính trị cho công nhân lao động ở tỉnh Bến Tre hiện nay
Authors: Nguyễn, Hoàng Thắng
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục chính trị;Văn hóa;Công nhân;Bến Tre
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Làm rõ cơ sở lý luận công tác giáo dục văn hoá chính trị cho CNLĐ ở tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu thực trạng giáo dục văn hoá chính trị cho CNLĐ ở tỉnh Bến Tre. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường giáo dục văn hoá chính trị cho CNLĐ ở tỉnh Bến Tre hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/634
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hoang Thang.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.