Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6337
Title: Phương thức lãnh đạo của huyện ủy Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Hà
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Phương thức;Lãnh đạo;Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;Nghệ An
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về phương thức lãnh đạo của Huyện ủy đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phân tích, đánh giá thực trạng về phương thức lãnh đạo của Huyện ủy Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của huyện trong thời gian qua; Đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Huyện ủy đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Anh Sơn trong thời gian tới
Description: 105tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6337
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN ĐÌNH HÀ.pdf912.87 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.