Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6327
Title: Quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử ở tỉnh Cao Bằng hiện nay
Authors: Đàm, Thị Tuyến
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Quản lí Nhà nước;Di tích lịch sử;Cao Bằng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa, khái quát những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử ở tỉnh Cao Bằng hiện nay; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử của tỉnh Cao Bằng: kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế đó; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới
Description: 12tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6327
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐÀM THỊ TUYẾN.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.