Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6322
Title: Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Phan, Thị Dung
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Giáo dục;Đạo đức;Công an;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn đề cập những vấn đề lý luận chủ yếu về đạo đức cách mạng và giáo dục đạo đức người công an cách mạng.; Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho CBCS Công an thành phố Hà Nội hiện nay; Đề xuất phương hướng, giải pháp cơ bản tăng cường giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho CBCS Công an thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 90 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6322
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thị Dung.pdf791.2 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.