Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6307
Title: Rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Lam Hạnh
Advisor: Doãn, Thị Chín
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những nội dung cơ bản nguyên tắc xây dựng đạo đức của Hồ Chí Minh; Phân tích, đánh giá thực trạng rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ Đảng viên tại Bộ lao động - Thương binh và Xã hội theo nguyên tắc xây dựng đạo đức của Hồ Chí Minh; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm rèn luyện đạo đức cho cán bộ đảng viên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện nay theo nguyên tắc xây dựng đạo đức của Hồ Chí Minh.
Description: 104 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6307
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tran lam hanh.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.