Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6306
Title: Tuyên truyền chống tiêu cực trong hoạt động kinh doanh của tiểu thương ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Tuyên truyền;Phòng chống;Tiêu cực;Kinh doanh;Tiểu thương;Thanh Xuân;Hà Nội
Issue Date: 2016
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng tuyên truyền chống tiêu cực trong hoạt động kinh doanh của tiểu thương, Luận văn đưa ra một số giải pháp tăng cường tuyên truyền chống tiêu cực trong hoạt động kinh doanh của tiểu thương ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay.
Description: 98 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6306
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Ngọc Khánh.pdf987.13 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.