Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6305
Title: Quản lý học viên của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Xê
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Học viên;Công an;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý học viên ở trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an cấp tỉnh; Phân tích thực trạng quản lý học viên ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nôi; Đề xuất phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý học viên ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội thời gian tới.
Description: 112 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6305
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen ngoc xe.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.