Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/630
Title: Công tác tuyên truyền chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Phước hiện nay
Authors: Huỳnh, Thị Thanh Tú
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Công tác tuyên truyền;Diễn biến hòa bình;Dân tộc thiểu số;Bình Phước;Thế lực thù địch
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tuyên truyền chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các quan điểm, giải pháp góp phần tăng cường công tác tuyên truyền chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/630
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Thi Thanh Tu.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.