Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6298
Title: Vai trò của tổng thống Mỹ trong quy trình lập pháp (Nghiên cứu trường hợp Tổng thống Barack Obama)
Authors: Vũ, Ngọc Quảng
Advisor: Lưu, Thúy Hồng
Keywords: Tổng thống;Mỹ;Qui trình;Lập pháp
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của tổng thống Mỹ trong quy trình lập pháp luận văn phân tích và nhận xét vai trò của Tổng thống Barack Obama trong quy trình lập pháp đồng thời đưa ra một số gợi mở về vai trò của thủ tướng và chủ tịch nước trong quy trình lập pháp của Việt Nam.
Description: 158 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6298
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Ngọc Quảng.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.