Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6295
Title: Chất lượng thực hiện “Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” ở Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang hiện nay”
Authors: Trần, Ánh Tuyết
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Thực hiện;Pháp lệnh;Dân chủ;Xã;Phường;Thị trấn;Bắc Quang;Hà Giang
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cấp xã và phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cấp xã thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ cấp xã ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
Description: 132 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6295
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN ANH TUYET.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.