Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6290
Title: Chất lượng công chức cấp huyện ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Huệ
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Keywords: Chất lượng;Công chức;Cấp huyện;Lục Nam;Bắc Giang
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận về chất lượng công chức cấp huyện và thực trạng chất lượng công chức cấp huyện luận văn đã đưa ra quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp huyện ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thời gian tới.
Description: 107 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6290
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen thi hue.pdf776.23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.