Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6288
Title: Quan hệ chính trị Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2001 đến nay
Authors: Nguyễn, Hoàng Hải
Advisor: Phạm, Minh Sơn
Keywords: Quan hệ;Chính trị;Việt Nam;Ấn Độ
Issue Date: 2017
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng quan hệ chính trị Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2001 đến nay, luận văn phân tích những thách thức, cơ hội và đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước trong những năm tiếp theo, góp phần cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Description: 133 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6288
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen hoang hai.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.