Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6284
Title: Tư tưởng chính trị của Nguyễn Lộ Trạch và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới chính trị ở Việt Nam
Authors: Lò, Thì Thái
Advisor: Dương,Thị Thục Anh
Keywords: Tư tưởng;Nguyễn Lộ Trạch;Đổi mới;Chính trị;Việt Nam
Issue Date: 2018
Abstract: Luận văn làm rõ bối cảnh lịch sử, xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX và tiền đề xuất hiện tư tưởng chính trị của Nguyễn Lộ Trạch; Phân tích, làm rõ cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Lộ Trạch; Phân tích những tư tưởng chính trị cơ bản của Nguyễn Lộ Trạch; Liên hệ giá trị tư tưởng chính trị của Nguyễn Lộ Trạch đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Description: 108 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6284
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lo thi thai.pdf865.16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.