Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6283
Title: Quan hệ chính trị Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay
Authors: Lê, Minh Đại
Advisor: Hoàng, Phúc Lâm
Keywords: Quan hệ;Việt Nam;Hàn Quốc;Chính trị
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa hệ chính trị song phương Việt Nam và Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay, đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ chính trị giữa hai nước.
Description: 124 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6283
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le minh dai.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.