Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6267
Title: Liên kết kinh tế trong nông nghiệp ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Võ, Minh Chí
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Liên kết kinh tế;Nông nghiệp;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Bản chất, nội dung, vai trò, chủ thể và các hình thức… liên kết kinh tế trong nông nghiệp; Liên kết kinh tế trong nông nghiệp ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn 2011 - 2016 diễn ra như thế nào, có những thành công, hạn chế gì? Vì sao chưa thành công?; Để thúc đẩy liên kết kinh tế trong nông nghiệp thì cần có những giải pháp nào? Đâu là giải pháp cơ bản, lâu dài, dễ thực thi nhất ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6267
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VÕ MINH CHÍ.pdf941.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.