Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6266
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Từ, Văn Phương
Advisor: Cao, Quang Xứng
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Nông thôn;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại; Khảo sát tình hình, phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Sóc Trăng từ 2010 đến 2016; Đề xuất phương hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở Sóc Trăng đến 2025.
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6266
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TỪ VĂN PHƯƠNG.pdf778.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.