Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6265
Title: Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Triệu, Thị Cẩm Nhung
Advisor: Vũ, Văn Yên
Keywords: Hợp tác xã nông nghiệp;Kiểu mới;Sóc Trăng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về HTXNN kiểu mới; Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của HTXNN kiểu mới trong kinh doanh, sản xuất nông sản ở tỉnh Sóc Trăng; Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy các HTXNN kiểu mới của tỉnh Sóc Trăng.
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6265
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trieu Thi Cam Nhung.pdf995.48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.