Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6263
Title: Mô hình sản xuất tôm - lúa theo hướng bền vững ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Trần, Văn Nhuận
Advisor: Trần, Văn Hiếu
Keywords: Mô hình sản xuất;Tôm;Lúa;Phát triển bền vững;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Một là, khái quát cơ sở lý luận về mô hình sản xuất tôm - lúa theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững; Hai là, đánh giá thực trạng mô hình sản xuất tôm - lúa ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay; Ba là, đề xuất các giải pháp thúc đẩy mô hình sản xuất tôm - lúa theo hướng bền vững ở tỉnh Sóc Trăng cho những năm tới.
Description: 101tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6263
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN VĂN NHUẬN.pdf741.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.