Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6262
Title: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay
Authors: Trần, Thanh Bình
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Tái cơ cấu;Nông nghiệp;Biến đổi khí hậu;Bạc Liêu
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về TCC ngành nông nghiệp thích ứng với BĐKH; Phân tích, đánh giá thực trạng về TCC ngành nông nghiệp thích ứng với BĐKH ở tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn 2011 - 2016; Đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp TCC ngành nông nghiệp thích ứng với BĐKH ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025.
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6262
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THANH BÌNH.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.