Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6259
Title: Vốn để giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer ở thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Sơn, Sát
Advisor: Trần, Thị Ngọc Minh
Keywords: Vốn;Giảm nghèo;Dân tộc Khmer;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vốn để giảm nghèo; Phân tích, đánh giá thực trạng huy động và sử dụng vốn để giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Đề xuất phương hướng và một số giải pháp huy động và sử dụng vốn để giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.
Description: 118tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6259
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SƠN SÁT.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.