Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6256
Title: Việc làm cho lao động Khmer ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Nghĩa
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Việc làm;Lao động;Khmer;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Một là, khái quát những vấn đề cơ bản về việc làm, giải quyết việc làm và các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay để làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động Khmer của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; Hai là, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động Khmer và rút ra những thành tựu, hạn chế của vấn đề trên địa bàn huyện; Ba là, trên cơ sở thực trạng đó luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho người lao động Khmer trên địa bàn huyện.
Description: 121tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6256
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THANH NGHĨA.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.