Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6253
Title: Tác động của các khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Sóc Trăng
Authors: Lê, Văn Dự
Advisor: Nguyễn, Quốc Dũng
Keywords: Tác động;Khu công nghiệp;Phát triển kinh tế - xã hội;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của các khu công nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội; Phân tích, đánh giá thực trạng tác động của các khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình tác động của các khu công nghiệp trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Sóc Trăng trong thời gia tới.
Description: 129tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6253
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ VĂN DỰ.pdf857.51 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.