Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6251
Title: Vốn đầu tư cho các khu công nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Lê, Thành Thanh
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Vốn đầu tư;Khu công nghiệp;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận về thu hút vốn các khu công nghiệp, việc thành lập các khu công nghiệp, khả năng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp; Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong giai đoạn 2006 – 2016. Trên cơ sở đó chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến quá trình thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp.
Description: 103tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6251
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ THÀNH THANH.pdf852.82 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.