Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6250
Title: Việc làm cho người lao động trong quá trình đô thị ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Lâm, Thanh Thiên
Advisor: Nguyễn, Thành Hưng
Keywords: Việc làm;Người lao động;Đô thị hóa;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về việc làm của lao động trong quá trình ĐTH, kinh nghiệm tạo việc làm cho NLĐ ở một số tỉnh; Nghiên cứu thực trạng của quá trình ĐTH ở tỉnh Sóc Trăng và tác động của nó tới việc làm cho NLĐ; Đề xuất những giải pháp tạo việc làm cho NLĐ trong trình quá ĐTH hiện nay ở tỉnh Sóc Trăng.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6250
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÂM THANH THIÊN.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.