Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6248
Title: Kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Huỳnh, Kỵ Trung
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Kinh tế;Nông thôn;Nông thôn mới;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ lý luận và thực tiễn về kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới; luận văn phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, luận văn đề xuất quan điểm và giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới; nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhanh chóng xây dựng nông thôn mới có hiệu quả ở huyện Châu thành, tỉnh Sóc Trăng.
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6248
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUỲNH KỴ TRUNG.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.