Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6247
Title: Kinh tế tập thể ở nông thôn tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Hồng, Thanh Bằng
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Kinh tế tập thể;Nông thôn;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước Việt Nam về kinh tế tập thể, luận văn sẽ phân tích thực trạng phát triển kinh tế tập thể ở nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012 - 2017; chỉ ra những thành công và hạn chế; nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể ở địa phương này. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất các giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể ở nông thôn tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn tới, trước mắt là từ nay đến năm 2020 .
Description: 105tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6247
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HỒNG THANH BẰNG.pdf990.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.