Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6246
Title: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bản tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Dương, Minh Hào
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Năng lực;Cạnh tranh;Doanh nghiệp;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của DNVVN; Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNVVN ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay, tìm ra những ưu thế và hạn chế về năng lực cạnh tranh của DNVVN; Đề xuất và luận giải những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNVVN ở tỉnh Sóc Trăng trong những năm tới.
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6246
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DƯƠNG MINH HÀO.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.