Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6245
Title: Nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Đoàn, Thị Kim Ngân
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Nguồn nhân lực;Công nghiệp hóa, hiện đại hóa;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Thứ nhất, hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận chung cũng như thực tiễn về nguồn nhân lực và sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Sóc Trăng; Thứ hai, Đánh giá thực trạng, yêu cầu của việc phát triển nguồn nhân lực những năm qua, chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm cho tỉnh Sóc Trăng; Thứ ba, xác định phương hướng và đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Sóc Trăng.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6245
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐOÀN THỊ KIM NGÂN.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.