Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6244
Title: Tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Đoàn, Hồng Ngọc
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Tăng trưởng kinh tế;Giảm nghèo;Sóc Trăng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo; Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ở huyện Châu Thành giai đoạn 2012 - 2016; Đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2025.
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6244
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐOÀN HỒNG NGỌC.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.