Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6242
Title: Vốn cho xây dựng nông thôn ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Đặng, Công Khánh
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Vốn;Xây dựng;Nông thôn mới;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ một số vấn đề lý luận về vốn và xây dựng NTM; Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn, huy động vốn và sử dụng vốn trong quá trình xây dựng NTM ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng hiện nay; Đề xuất giải pháp về huy động nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả cho xây dựng NTM ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.
Description: 139tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6242
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐẶNG CÔNG KHÁNH.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.