Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/624
Title: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của báo cáo viên cấp ủy tỉnh Bến Tre hiện nay
Authors: Bùi, Thụy Ngọc Hân
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Nội dung;Phương thức hoạt động;Báo cáo viên;Cấp ủy;Bến Tre;Đổi mới
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về nội dung, phương thức hoạt động của báo cáo viên cấp ủy; đánh giá đúng thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy tỉnh Bến Tre từ Đại hội X đến nay, luận văn đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của báo cáo viên cấp ủy tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/624
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thuy Ngoc Han.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.