Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6235
Title: Nguồn nhân lực nữ trong phát triển kinh tế ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Nguồn nhân lực;Nữ;Phát triển kinh tế;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa và luận giải những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ. Phân tích vai trò nguồn nhân lực nữ trong phát triển kinh tế. Bổ sung lý luận cho việc phân tích đánh giá tầm quan trọng của nguồn nhân lực nữ trong phát triển kinh tế; Mô tả và phân tích thực trạng vai trò nguồn nhân lực nữ với tăng trưởng kinh tế ở Quận Hoàn Kiếm. Đánh giá ảnh hưởng của phát triển nguồn nhân lực nữ đối với tăng trưởng kinh tế Quận Hoàn Kiếm từ năm 2011 – 2016; Chỉ ra các yếu tố, điều kiện ảnh hưởng, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ ở Quận Hoàn Kiếm trong thời kỳ hội nhập.
Description: 121tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6235
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI THANH HUYEN.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.