Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6231
Title: Nông nghiệp trong phát triển bền vững ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Lê, Thị Thanh
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Nông nghiệp;Phát triển bền vững;Thanh Hóa
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và cơ sở thực tiễn về nông nghiệp trong phát triển bền vững, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng tình hình phát triển nông nghiệp tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa trong những năm vừa qua theo tiêu chí của phát triển bền vững; từ đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6231
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le thi thanh.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.