Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6230
Title: Việc làm cho người dân khi nhà nước thu hồi đất ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Lê, Minh Hà
Advisor: Đoàn, Phúc Thanh
Keywords: Việc làm;Nông dân;Thu hồi đất;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về việc làm và tạo việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất và do tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đô thị hóa; Phân tích thực trạng việc làm cho người dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở huyện Sóc Sơn; Đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6230
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le minh ha.pdf933.76 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.