Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6228
Title: Việc làm cho thanh niên ở thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đoàn, Thị Phương Thảo
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Việc làm;Thanh niên;Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về việc làm cho thanh niên; Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ ra những thành tựu đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của chúng; Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Description: 123tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6228
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doan thi phuong thao.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.