Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/62
Title: Giáo trình lý thuyết truyền thông
Authors: Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Giáo trình;Lí thuyết;Truyền thông
Issue Date: 2013
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về truyền thông và quá trình truyền thông; vận động; truyền thông thay đổi hành vi; kênh truyền thông; kế hoạch truyền thông; giám sát, đánh giá và duy trì kế hoạch truyền thông.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/62
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh ly thuyet TT.pdf22.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.