Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6185
Title: Quản trị thương hiệu
Authors: Nicolino, Patricia F.
Keywords: Quản trị;Thương hiệu
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Lao động - Xã hội
Abstract: Tác giả giới thiệu cho người đọc cái nhìn khái quát về những vấn đề cốt lõi trong xây dựng thương hiệu. Đó là khái niệm về thương hiệu, quản trị thương hiệu, lược sử phát triển của nó; cách phân tích thị trường mục tiêu, cách thiết lập sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của thương hiệu, cách thức tìm chiến lược internet cho thương hiệu của bạn...
Description: 410tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6185
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quantrithuonghieu.pdf10.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.