Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6182
Title: Quản trị kênh phân phối
Authors: Trương Đình, Chiến
Keywords: Phân phối;Quản trị;Sản phẩm;Doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: H.: Đại học Kinh tế quốc dân
Abstract: Trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lí hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp
Description: 400tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6182
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quản trị kênh phân phối.pdf14.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.