Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6166
Title: Giáo trình tâm lí học phát triển: Giáo trình dùng cho sinh viên hệ cử nhân không chuyên - chuyên ngành Tâm lí học
Authors: Dương Thị Diệu, Hoa
Nguyễn Ánh, Tuyết
Nguyễn Kế, Hào,...
Keywords: Tâm lí học;Giáo trình;Phát triển
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Đại học Sư phạm
Abstract: Khái quát về tâm lí học phát triển. Những vấn đề cơ bản về sự phát triển tâm lí người. Hoạt động và tương tác xã hội trong sự hình thành và phát triển tâm lí cá nhân. Các yếu tố tác động tới sự phát triển tâm lí cá nhân. Sự phát triển tâm lí của trẻ em trong ba năm đầu, sự phát triển tâm lí của trẻ mẫu giáo...
Description: 223tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6166
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giaotrinhtamlihocpt.pdf10.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.