Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/615
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Lê, Thị Phượng
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Quốc Oai;Hà Nội;Nông thôn
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Khảo sát tình hình phát triển kinh tế và thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội từ 2005 đến nay; Phân tích, đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội trong thời gian qua, làm rõ những mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân; Đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/615
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Phuong.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.