Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6148
Title: Năng lực cạnh tranh của kênh HTV Thể Thao Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Nguyễn Đình, Khôi
Advisor: Phạm Huy, Kỳ
Keywords: Cạnh tranh;Kênh truyền hình;Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh;Năng lực
Issue Date: 2017
Publisher: TP.HCM: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của kênh truyền hình, từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của kênh thể thao HTV trực thuộc đài truyền hình TP.HCM trong giai đoạn hiện nay.
Description: 142tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6148
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Dinh Khoi.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.