Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/61
Title: Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản
Authors: Nguyễn, Văn Dững
Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Truyền thông;Lí thuyết;Kĩ năng
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Abstract: Cuốn sách cung cấp những lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội và truyền thông đại chúng... nói riêng, giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập và bình đẳng trong khu vực và quốc tế, khả năng hòa nhập với các nhóm công chúng - xã hội.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/61
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truyen thong LT va KN co ban(nghieng).pdf39.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.