Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/609
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ phường trên địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Nữ
Advisor: Lưu, Văn Quảng
Keywords: Năng lực;Lãnh đạo;Đảng bộ;Cầu Giấy;Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận về vai trò chức năng của tổ chức cơ sở Đảng, những yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ phường giai đoạn hiện nay; Xác định các tiêu chí đo lường năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; Khảo sát thực tế năng lực lãnh đạo của các Đảng bộ phường trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Đề xuất một số phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ các phường thuộc quận Cầu Giấy trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/609
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Nguyen Thi Xuan Nu.pdf847.69 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.