Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6056
Title: Hiệu quả xuất bản sách lý luận chính trị ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hiện nay
Authors: Kim, Thị Huế
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Xuất bản sách;Lí luận chính trị;Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ một số khái niệm cơ bản, phân tích rõ vai trò, chức năng, đặc điểm của sách lý luận, chính trị; đưa ra khái niệm, các tiêu chí đánh giá và điều kiện đảm bảo hiệu quả xuất bản sách lý luận, chính trị đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và sự nghiệp phát triển đất nước; Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng với những thành tựu, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế trong nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản sách lý luận, chính trị ở Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật kể từ khi thực hiện Chỉ thị 20 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến nay; Nêu phương hướng và đề xuất một số giải pháp bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản sách lý luận, chính trị ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới.
Description: 109tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6056
Appears in Collections:LV chuyên ngành Biên tập xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Kim Thi Hue.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.